20 Haziran 2018 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 28°C
Açık
HABER DETAYI
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ AHMETBEY GÖLETİ VE YÜKSELTİLMESİ (BİB: 2017/141 BASIM: 24.05.2017)
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 11.BÖLGE EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar # 24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:10

Kırklareli-Lüleburgaz Ahmetbey Göleti ve Yükseltilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası       :2017/247171

 

1-İdarenin

 

 1. Adresi : Eski Terminal Yanı 22100.EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
 2. Telefon ve faks numarası : 2842148185 – 2842253194
 3. Elektronik Posta Adresi : dsi11@dsi.gov.tr

Ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu yapım işinin

 

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Talvegden 23,00 m yükseklikte, 10,52 hm3 aktif hacminde, kret uzunluğu 772,30 m ve ‘’Kil Çekirdek Homojen Dolgu’’ tipindedir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  

 1. Yapılacağı yer : Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi
 2. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  Ç)  işin süresi : Yer tesliminden itibaren 550 (beşyüzelli) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 

 1. Yapılacağı yer : Edirne 11. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü
 2. Tarihi ve saati : 15.06.2017 – 09:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarasından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri;

 1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümleri,
 2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 1. Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
 2. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
 3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

 1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
 2. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarunu gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanığ sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğ ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/VIII. Grup: Barajlar

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inaşşat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

BARAJ/GÖLET:

 

1-TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler arasından teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,

 

TEP=Tfmin x 50 / TF

Formülü ile hesaplanmaktadır.

 

2-KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (50 PUAN)

2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puano (İŞBTFNP) (45 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

SIRA   İŞ KALEMİ   İŞ GRUBU MİNİMUM TEKLİF ORANI

NO     NO.                (%)

1      AB01              8,87

2      AB02              13,93

3      AB03              4,25

4      AB04              0,52

5      AB05              4,5

6      AB07              0,14

7      AB08              0,26

8      AB09              0,26

9      AB10              7,86

10     AB13              1,4

11     AB14              3,81

12     AB16              0,37

13     AB17              1,76

14     AB18              0,93

15     AB19              0,67

16     AB21              0,49

19     E01               0,31

20     E04               1,59

21     E05               2,92

22     E06               2,13

23     E08               0,47

24     E10               0,54

25   E11                0,32

 

MAKSİMUM TEKLİF ORANI

(%)

16,26                           

25,54

7,79

0,96

8,25

0,26

0,47

0,48

14,41

2,57

6,99

0,67

3,22

1,71

1,24

0,9

0,57

2,92

5,35

3,9

0,86

0,99

0,59

 

PUAN

7

10

3,5

0,5

3,5

0,5

0,5

0,5

5

1

3

0.5

1

1

0,5

0,5

1

2

1.5

0,5

0,5

0,5

TOPLAM     45

2.2 Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3Puan):

 

İsteklinin yurt içinde veye yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelin %70’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

 

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

 

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

 

Bitirdiği Gölet/Baraj Sayısı            Puan

             

 0 İse                                    0

                                      

 1 veya fazla ise                         3                        

 

2.3 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.

 

*Ortak girişimlerde tüm ortak değerlendirilecektir.

 

Fesih Edilen veya devir yapıln Gölet/Baraj Sayısı    Puan

 

0 İse                                                 2

 

1 veya fazla ise                                      0

 

TP: TFP+İŞBTFNP+TDNP+KNP

 

TP(Toplam Puan)

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne 11.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne 11.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N):1

 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38. Maddesşne göre açıklama istenecektir.

 

(16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazeteye göre N=1 olarak seçilmiştir.)

 

 

 

     

 

Bu haber 510 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter
xx