23 Ekim 2018 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 14°C
Çok Bulutlu
HABER DETAYI
DSİ 9 SONDAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞINMASI
BİB: 2017/340 BASIM: 27.11.2017
Resmi İlanlar # 27 Kasım 2017 Pazartesi 08:36

 DSİ   9   SONDAJ   ŞUBE   MÜDÜRLÜĞÜ   KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ   DİĞER   ÖZEL

 BÜTÇELİ      KURULUŞLAR      DEVLET      SU      İŞLERİ      GENEL      MÜDÜRLÜĞÜ

 

DSİ 9 Sondaj Şube Müdürlüğü Personelinin Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/608715

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

Gençlik Mah. Eski İstasyon Cad. No:35 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884154228 - 2884154231

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi11@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Minibüs ile DSİ 9 Sondaj Şube Müdürlüğünde 365 takvim gününde 251 iş günü personel taşıma hizmeti.

Detaylı açıklama Teknik Şartnamededir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü - Lüleburgaz / KIRKLARELİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü Lüleburgaz / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2017 - 11:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
   4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekli, kendi malı olan araçlarını; MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ile tevsik edecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel

taşımacılığı veya taşıt kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü Lüleburgaz / KIRKLARELİ adresinden satınalınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü Lüleburgaz / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihaleyapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvimgünüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

 

 1. Diğerhususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber 405 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter
xx