23 Ekim 2018 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 14°C
Çok Bulutlu
HABER DETAYI
DALGIÇ POMPA VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR
BİB: 2017/351 BASIM: 22.12.2017
Resmi İlanlar # 22 Aralık 2017 Cuma 07:33

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – 11. BÖLGE EDİRNE 9. SONDAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Lalapaşa Çömlekakpınar Sulama Kooperatifi YAS pompa ve teçhizat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      :2017/675426 1-İdarenin

 1. Adresi                                                            : DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü Gençlik Mah. Eski İstasyon Cad. NO : 35 lüleburgaz/KIRKLARELİ
 2. Telefon ve faks numarası           :2884154228 - 2884154231
 3. Elektronik Posta Adresi                :dsi11@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet dalgıç pompa ile teçhizatının temini 120 adet 3 metre boyunda 4 1/2" çelik manşonlu kolon borusu temini 5 adet akıtma başlığı ( DN100 , PN10 sınıf sürgülü vanası dahil ) temini.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : DSİ 11-9. Sondaj Şube Müdürlüğü Lüleburgaz / Kırklareli
 2. Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günü içinde malzemelerin teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                :DSİ 11-9. Sondaj Şube Müdürlüğü Gençlik Mah. Eski İstasyon Cad. No:35 -

Lüleburgaz / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                 :10.01.2018 - 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
 2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
 3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
 1. En az bir adet satış sonrası hizmet veren yetkili servisleri gösterir Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini vereceklerdir.Yabancı istekliler yukarıda belirtilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini Türkiyedeki Mümessili adına düzenlenmiş/alınmış olması kaydıyla ihaleye verebilirler.
 2. İstekliler ihale konusu alımla ilgili olarak Satış Sonrası Hizmet verecek olan Yetkili Servislerini gösterir liste/belge/belgeleri verecektir.
  1.  
   1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli teklif ettiği dalgıç pompaların imalatçısına ait TSE tarafından verilmiş olan TSE uygunluk belgesini verecektir. Yukarda adı geçen belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır. Bu belge/belgelerin İdari Şartnamenin belgelerin sunuluş şekli başlıklı 7.7. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler;

 1. Teklif ettikleri dalgıç pompaların İmalatçısının pompaya ait; 1-Debiye göre basma yüksekliği H=f(Q)
 1. Debiye göre güç N=f(Q)
 2. Debiye göre verim n=F(Q)
 3. Debiye göre NPSH NPSH=f(Q) karakteristik eğrilerini vereceklerdir.
 1. Teklif ettikleri dalgıç pompaların ve elektrik motorlarının özelliklerini gösteren ve Teknik Şartname ekinde bulunan listeyi (CETVEL-III) doldurarak vereceklerdir. Bu CETVEL-III yetkili kişi/kişilerce adı-soyadı/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

 

c)İstekli teklif ettiği dalgıç pompalara ait Teknik Şartname ekindeki SUAL FORMU'nu doldurarak verecektir. Bu form yetkili kişi/kişilerce adı-soyadı/unvan yazılmak suretiyle imzalanmış ve kaşalenmiş olacaktır.

 1. İstekliler  temin  edilecek  kolon  borularına  ait  varsa  TSE  belgeleri  ve       EN10204 - 3.1B seritifikalarını vereceklerdir.
 2. İstekliler teklif ettikleri vanalar için TSE belgelerini ve karakteristik özelliklerini gösterir belgeleri verecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

Teknik Şartname eki Cetvel-II’de belirtilen verim değerleri, referans verim değerleridir. İstekliler, ihaleye verecekleri Cetvel-III’de, teklif edecekleri dalgıç pompaların komple sistem verim değerlerini belirteceklerdir. Teklif edecekleri dalgıç pompaların bu verim değerleri, en az Cetvel-II’deki referans verim değerleri kadar olacaktır. İsteklilerin Cetvel-III’de teklif edecekleri komple sistem verim değerleri, Cetvel-II’deki referans verim değerlerinden yüksek olduğu takdirde, verim değerleri yüksek olan her bir kalem için aşağıdaki formüle göre hesaplanacak bedellerin toplamı, isteklinin teklif fiyatından çıkartılacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. İhaleyi kazanan istekliye, ihalenin siparişe bağlanmasında teklif fiyatı esas alınacaktır.

A1=(Q1.Hm1/102)xCxRAxTx(1/nR-1/nG1)xN1 A2=(Q2.Hm2/102)xCxRAxTx(1/nR2-1/nG2)xN2,,,,,,

Ak=(Qk.Hmk/102)xCxRAxTx(1n/Rk-1/nGk)xNk Yukarıdaki formüllerde;

A=A1+A2+A3+.....+Ak C=DxK

Yukarıdaki formüllerde;

Q1,Q2,Q3… ,Qk: Cetvel-II’de belirtilen 1,2,3,….,k sıra no’lu dalgıç pompaların dizayn debileri (L/s)

Hm1,Hm2,Hm3,…,Hmk : Cetvel-II’de belirtilen 1,2,3,.…,k sıra no’lu dalgıç pompaların dizayn toplam manometrik basma yükseklikleri (mSS)

ηR1,ηR2,ηR3,….,ηRk : Cetvel-II’de belirtilen 1,2,3,….,k sıra no’lu dalgıç pompaların referans verim değerleri (%)

ηG1,ηG2,ηG3,….,ηGk : Cetvel-III’de istekli tarafından belirtilen ve garanti edilen 1,2,3,….,k sıra no’lu dalgıç pompaların komple sistem verim değerleri (%)

n1, n2, n3 , …… ,nk : 1,2,3,….,k sıra no’lu dalgıç pompa adedi

A1, A2, A3, ….. , Ak : Cetvel-II’de belirtilen 1,2,3,….,k sıra no’lu dalgıç pompa için isteklinin teklif fiyatından çıkartılacak bedel (TL)

A                            : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak toplam bedel (TL)

RA                         : İhalenin yapıldığı tarihteki T.C.M.B. resmi Amerikan Doları efektif satış kur’u T       : Dalgıç pompanın yıllık ortalama çalışma süresi (1300 saat)

D                       : 1 kWh elektriğin USD cinsinden bedeli.(D=0,05 USD)

K                         : Dalgıç pompanın harcayacağı elektrik bedelini bugünkü değerine indirgeme katsayısı.(K=4 alınacaktır.)

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 11-9. Sondaj Şube Müdürlüğü - Lüleburgaz / KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 11-9. Sondaj Şube Müdürlüğü Gençlik Mah. Eski İstasyon Cad. No:35

- Lüleburgaz / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber 380 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter
xx