16 Şubat 2019 Cumartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 1°C
Kapalı
HABER DETAYI
KIRKLARELİ        İL        ÖZEL       İDARESİ       DESTEK        HİZMETLERİ         MÜDÜRLÜĞÜ
BİB: 2018/155 BASIM: 18.06.2018
Resmi İlanlar # 18 Haziran 2018 Pazartesi 07:05

Kırklareli İl Özel İdaresi Personel AŞ de çalışan 102 personel için, 01082018-31122018 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile İş yeri Hekimi Çalıştırılması Hizmeti Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/296869

1-İdarenin

 

a) Adresi

 

KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ

MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

 

2882141214 - 2882143040

c) Elektronik Posta Adresi

 

ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.t

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

:

 

:

:

:

 

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kısmi Zamanlı (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (1 kişi) 340 saat

Kısmi Zamanlı İş Yeri Hekimi (1 kişi) 127 saat Kısmi Zamanlı İş Yeri Hekimi (1 kişi) 30 dakika Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen                 sağlık               testleri                kalemleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kırklareli İl Özel İdaresi' nin tüm iş yerleri (a) Merkez Bina (Kırklareli/Merkez Karakaş Mah.) b) Hizmet Birimleri Binası ( Kırklareli/ Merkez K.İbrahim Mah.) c) Vize İlçe Özel İdaresi d) Lüleburgaz İlçe Özel İdaresi e) Babaeski İlçe Özel İdaresi f) Kavaklı Şantiyesi g) İğneada Dinlenme Tesisleri (1 ve 2 no' lu) h) Dupnisa Mağarası (Kırklareli/Merkez Sarp Dereköyü civarı) ile 2018 yılı içerisinde ilave olarak açılabilecek diğer iş yerleri.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.08.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Karacaibrahim Mah. Mecidiye Sok. No: 67 Kırklareli İl Özel

İdaresi Hizmet Birimleri Binası 3. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

27.06.2018 - 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye             katılma             şartları              ve              istenilen              belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler tarafından OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) yetkili olduğu gösterir belge aslının veya noter onaylı suretinin veya idarece aslına uygun olduğu onaylanmış sureti sunulması zorunludur.

 

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  1. Gerçek     kişi       olması       halinde,      noter       tasdikli       imza      beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. Şekli       ve       içeriği       İdari       Şartnamede       belirlenen       teklif        mektubu.
 2. Şekli       ve       içeriği       İdari        Şartnamede       belirlenen        geçici       teminat.
 3. İhale    konusu    işin     tamamı    veya    bir     kısmı    alt     yüklenicilere    yaptırılamaz.
 4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum/kuruluş veya tüzel ve/veya özel kişilere verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri.

 

 1. Ekonomik    açıdan    en     avantajlı    teklif     sadece    fiyat    esasına    göre    belirlenecektir.

 

 1. İhaleye                sadece                yerli                 istekliler                 katılabilecektir.

 

 1. İhale             dokümanının             görülmesi             ve             satın              alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İdaresi,       Destek   Hizmetleri    Müdürlüğü        adresinden         satın                    alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak       indirmeleri                                           zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan     toplam     bedel     üzerinden     birim      fiyat      sözleşme      imzalanacaktır.     Bu         ihalede,          işin         tamamı           için     teklif       verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat      vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum                olarak                ihaleye                teklif                 verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Bu haber 427 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter