20 Şubat 2019 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 15°C
Açık
HABER DETAYI
İHALE İLANI
BİB:154 BASIM: 20.06.2018
Resmi İlanlar # 20 Haziran 2018 Çarşamba 07:20

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAUÇUK ZEMİN KAPLANMASI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE OYUN GRUBU ALIMI VE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/299833

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÖZERLER MAHALLESI HAL SOKAK 1 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884171073 - 2884174779

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@luleburgaz.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 adet açık alan spor aleti, 16 adet çocuk oyun grubu ve 1330 m2 dökme kauçuk zemin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı

c) Teslim tarihi

:

01.08.2018 tarihinden itibaren 60 gün içinde montaj tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

11.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Tüm belgeler idari şartnamenin Madde 47- Diğer Hususlar bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıda belirtilen ürünler birer (1) adet olarak ihale öncesi, tutanak karşılığında idarenin göstereceği yere teslim edilecektir.

UFO FİGÜRLÜ DÖNENCE
KALP FİGÜRLÜ BİSİKLET
ENGELLİLER İÇİN (EĞİMLİ) EL AYAK BİSİKLETİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Çocuk oyun grubu imalatı veya alım satım işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Lüleburgaz Belediyesi İhale İşlemleri Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lüleburgaz Belediyesi İhale İşlemleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER KALİTE BELGELERİ 1. TEKNİK ŞARTNAMENİN ÜRÜN BAZLI MODELLERİNDE TANIMLANAN TÜM ÇOCUK OYUN GRUPLARINDA HER BİR MODEL İÇİN AYRI AYRI TÜRKAK ONAYLI “OYUN ALANI ELEMANLARI MODEL BİLGİLENDİRMESİ EK FORMU” İLE BİRLİKTE (MODEL BAZLI) AŞAĞIDAKİ BELGELER TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR. 2. ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (TASARIM-ÜRETİM VE MONTAJ HATALARINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK KAZALAR SEBEBİYLE İDAREYE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARINI KARŞILAMAK ÜZERE KAZA BAŞINA MİN. 2.500.000. TL TEMİNAT BEDELİ İÇEREN SİGORTA POLİÇESİ) 3. TÜRKAK ONAYLI TS EN 1176-1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1: GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 4. TÜRKAK ONAYLI TS EN 1176-2 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 2: SALINCAKLAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 5. TÜRKAK ONAYLI TS EN 1176-3 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 3 KAYDIRAKLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 6. TÜRKAK ONAYLI TS EN 1176-6 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 6: SALLANMA ELEMANLARI İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 7. TÜRKAK ONAYLI TS EN 1176-11 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 11: HAVADA ASILI AĞLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 8. TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (YETKİLİ SERVİSLER – OYUN, SPOR AMAÇLI ALET VE MAKİNELER İÇİN – KURALLAR 9. AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNDE EN 16630 BELGESİ HER BİR MODEL AYRI AYRI OLMAK ÜZERE İHALE DOSYASI İÇİNDE SUNULACAKTIR. BU BELGELER TÜRKAK ONAYLI OLMALIDIR. KAUÇUK İÇİN 1. TS EN 1176-1 TS EN 1177 BELGESİ Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı, TÜRKAK onaylı 2. ÜRÜN YANMAZLIK TEST RAPORU 3. ANTİ KANSEROJEN HAMMADDE TEST RAPORU 4. SICAĞA DAYANIKLILIK BELGESİ 5. EN 71-3 ÇOCUK GÜVENLİK NORM SERTİFİKASI TEST RAPORLARI İstekliler, fiyat tekliflerini mevcut olan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin aşağıda yazılı TÜRKAK onaylı test raporlarını teklifleriyle birlikte sunmalılardır. 1. EN 14372:2004 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı olan fitalat maddesini içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale dosyası içerisinde teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 2. Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli olduğunu gösteren GRADE 7 (skala 7) olumlu test raporu, ihale dosyası içerisinde teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 3. Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 ve TSE EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1008 saatlik olumlu test raporu, ihale dosyası içerisinde teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 4. EN ISO 4892-2 Plastikler-laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm-2 – ksenon ark lambası plastik ürünler için renk solmasına karşı test raporu (Mavi, Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı, Turuncu için) .(Türk akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) 5. Polietilen ürünlerin TS EN 71-3 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu, ihale dosyası içerisinde teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 6. TS EN 71-3:2013+A1:2014 e göre kullanılan boyalı metal borularda çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu. (Türk akreditasyon Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) 7. TS EN 71-2+A1:2014-04 oyun gruplarında kullanılan halatlarda alev almaz raporu ihale dosyası içerisinde teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 8. TS EN 71-3 : 2013+a1:2014:2014-12 belirli elementleri kullanılan oyun gruplarında kullanılan halatlarda çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 9. BS EN 71-2:2011 Oyuncak güvenliği- yanmazlık test raporu( ipli tırmanmalarda kullanılan koyu mavi ve sarı iplerle sarı naylon plastik ürünlere ait) , Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 10. Salıncakların kullanıldığı ürünler için kullanılan salıncaklara ait TS EN 1176-2 Standardına uygun olumlu deney raporu, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 11. Metal üzeri kauçuk kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testini gösteren olumlu deney raporu, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 12. PAH Testi(HDPE malzemeler için) 13. PAH Testi(Sarı elektrostatik toz boya için) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. 14. PAH Testi (Sarı renk pa6 ürünler için) 15. İp malzeme kullanılan ürünlerde ip malzemelerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İDARENİN TALEPLERİ Malların teslimatı ve montajı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır. Teslimat sırasında idare tarafından gerek görüldüğü durumda Akredite Kurumundan yetkili çağırılabilecektir. Malların teslimatı ile ilgili nakliye, yükleme, boşaltma, istifleme ve montaj yükleniciye aittir. Teslimat süresi içerisinde idare uygun gördüğü zamanda teslim edilen malların fiziki ve laboratuvar muayenelerini yaptırabilir, laboratuvar giderleri yüklenici tarafından karşılanır. İstekliler, Test Raporlarını, kalite belgelerini ve model bazlı TSE belgelerini teklifleriyle birlikte sunmalıdır. NUMUNE İhaleye katılacak firmalar, aşağıda belirtilen modellerin numunelerini teknik şartnameye uygun olarak ihale saati öncesine kadar kuracaklar ve numune teslim tutanağını, teklif dosyası ile beraber İdareye sunacaklardır. Numune teslim tutanağı olmayan teklif dosyaları değerlendirme dışı kalacaktır. İhale Komisyonu, istekliler tarafından getirilen, şartnameye uygun görülmeyen numune sahibinin teklif dosyası geçersiz sayacaktır. İhale Komisyonu, numuneler üzerinde inceleme yapacak olup, teknik şartnamede tanımlanmış olan ürün niteliklerinin üründe bulunup bulunmadığı, içerdiği niteliklere uygun olup olmadığını analiz ettirme hakkına sahiptir. Numuneler analiz amaçlı kesilebilecek, parça alınabilecek olacağından istekli meydana gelebilecek deformasyonlardan dolayı İdareden hiçbir hak talep edemez. İHALE ÖNCESİ GETİRİLECEK NUMUNELER: Aşağıda belirtilen ürünler birer (1) adet olarak ihale öncesi, tutanak karşılığında idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. 1. UFO FİGÜRLÜ DÖNENCE 2. KALP FİGÜRLÜ BİSİKLET 3. ENGELLİLER İÇİN (EĞİMLİ) EL AYAK BİSİKLETİ

 

Bu haber 294 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter