23 Mayıs 2019 Perşembe
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar # 03 Eylül 2018 Pazartesi 07:38

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde mevcut olan ürünlerden; 35 adet çift yönlü raket, 40 adet billboard, 38 adet billboard, 44 adet reklam panolu camlı modern otobüs durağı, 7 adet reklam panosuz camlı modern otobüs durağı, 3 adet megalight, 3 adet üçgen tabela ve yeni yapılacak ürünlerden; 2 adet digital clp, 2 adet afiş değiştiricili (scrolling) clp, 2 adet solar aydınlatmalı otobüs durağı, 10 adet reklam panolu camlı modern otobüs durağı, 10 adet reklam panosuz camlı modern otobüs durağı, 6 kişilik lostra salonu temini, imalatı, montajı, demontajı, tamir bakım ve onarımına ait ihalenin Encümen huzurunda kapalı teklif usulü (arttırma) ile 10 yıl süreyle kiralanması işidir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale şartnamesi dahilinde yapılacaktır.

 

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgah olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2018 yılına ait) (Asıl veya noter )

2.3.1 Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre bağlı olduğu oda kaydı,Ticaret ve/veya Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2018) 2.3.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl).

2.4 İmza sirküleri verilmesi.

2.4.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (Asıl).

2.4.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.4.3 İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

2.5 İhale şartnamesinin 6.ncı maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.6 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge.

2.7 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (Noter tastikli) ( İhale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları, kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.8 Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.9 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.10 İhaleye katılacakların ortak girişimci olması halinde 2.1, 2.2, 2.3, 2.3-1, 2.3-2, 2.4, 2.5, 2-7, 3.1, 3.2, 3.3  her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

2.11 İdare tarafından hazırlanmış olan şartname ve sözleşmesinin her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilcileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname ve sözleşme hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici teminat, yıllık muhammen kira bedelinin %3’üdür

3.2 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.2.1 Türk Lirası parası

3.2.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.2.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.3 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 150,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

İŞYERİ NO              TAHMİNİ BEDEL (AYLIK)    GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE   YERİ                   İHALE GÜN VE SAATİ    SON MURACAAT  TARİHİ VE SAATİ

 

 

Lüleburgaz Belediye    154.000,00 + KDV                4.620,00 TL      ENCÜMEN SALONU         18/09/2018   14.30                 18/09/2018      13.30   

Başkanlığı sınırları

İçerisinde mevcut olan ürünlerden;

35 adet çift yönlü raket,

40 adet billboard,

38 adet billboard,

 44 adet reklam panolu camlı modern otobüs durağı,

7 adet reklam panosuz camlı modern otobüs durağı,

 3 adet megalight, 3 adet üçgen tabela ve yeni yapılacak ürünlerden;

2 adet digital clp, 2 adet afiş değiştiricili (scrolling) clp,

2 adet solar aydınlatmalı otobüs durağı,

10 adet reklam panolu camlı modern otobüs durağı,

10 adet reklam panosuz camlı modern otobüs durağı,

6 kişilik lostra salonu temini, imalatı,

montajı, demontajı, tamir bakım ve onarımına ait ihaledir.

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Bu haber 488 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter