23 Mayıs 2019 Perşembe
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
GÜVENLİK PERSONEL KIYAFETİ VE EKİPMANLARI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Resmi İlanlar # 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:38

Güvenlik Personel Kıyafeti ve Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/452370

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karakaş Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2882141076 - 2882148015

c) Elektronik Posta Adresi

:

kirklareli.yonetim@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kısım 17 Kalem Güvenlik Personeli Kıyafeti ve Ekipmanları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli D.H. Lüleburgaz D.H. Babaeski D.H. Vize D.H. Kırklareli ve Lüleburgaz Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ayniyat Ambarlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlgili Hastanelerin Ayniyat Depolarına sözleşme imzalanmasına mütakiben 30 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Karakaş Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 10 KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

01.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İhaleden önce teklif veren tüm istekliler koli içerisinde numunelerini idarenin satınalma birimine teslim etmek zorundadır. Numunelerin üzerine ihale sıra numarası yazılacaktır. Ayrıca tüm kalemlere numune vermek mecburidir. Numunesini eksik veren firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sözleşme imzalanan firmanın numuneleri iade edilmeyecektir.(2. Kısım hariçtir) Ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra diğer firmalar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde numunelerini teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler için herhangi hak ve talepte bulunamazlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü / Per. ve Destek Hizm .Başkanlığı / Satınalma Birimi / Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Cad No: 10 KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Karakaş Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 10 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber 284 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter