10 Temmuz 2020 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
10 KALEM KIŞLIK SEBZE ALIMI
Resmi İlanlar # 04 Ekim 2019 Cuma 07:48

65 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
10 KALEM KIŞLIK SEBZE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/462824

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

65'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884173311 - 2884177515

c) Elektronik Posta Adresi

:

65mknzptugihale@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 KALEM KIŞLIK SEBZE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

65' inci Mknz.P.Tug.K.lığı Tşn Tük. 112 Mal Say.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

c) Teslim tarihi

:

TESLİM EDİLECEK MALZEMELER 65 NCİ MKNZ. P. TUG. TŞN.TÜK. 112 MAL SAY.LIĞI DEPOLARINA (LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ) TESLİM EDİLECEKTİR. BEYAZ LAHANA 8.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-31 MART 2020' DİR. KIRMIZI LAHANA 5.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-31 MART 2020' DİR. KESTANE KABAĞI 14.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 NİSAN 2020' DİR. TURP 5.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-31 MART 2020' DİR. HAVUÇ 25.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-31 MAYIS 2020' DİR. PIRASA 8.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 NİSAN 2020' DİR. KARNABAHAR 12.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 NİSAN 2020' DİR. ISPANAK 12.000 KG TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 NİSAN 2020' DİR. MARUL 28.000 ADET TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 HAZİRAN 2020' DİR. MAYDANOZ 25.000 DEMET TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2019-30 HAZİRAN 2020' DİR. İhale sürecinin gecikmesi vb. nedenlerden dolayı Sözleşmenin 01 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanması durumunda, 5 gün içinde işe başlanacak şekilde işe başlama talimatı İhale Koms.Bşk.lığınca verilecektir; Bu durumda dahi malların son teslim tarihleri yukarıda belirtilen tarihler olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber 762 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter