10 Temmuz 2020 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
20000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 48000 LT MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT MAL ALIMI
LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar # 11 Ekim 2019 Cuma 07:10

20000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 48000 LT MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/474761

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YILDIZ MAHALLESI MURATHÜDAVENDIGAR CADDESI 92/1 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884714491 - 2884171850

c) Elektronik Posta Adresi

:

luleburgaz@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 48.000 LT MOTORİN DİĞER (EURO DİESEL) AKARYAKIT MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici Lüleburgaz Belediye sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan idarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri istenilen miktar kadar otoların depolarına teslim yapılacaktır. Ayrıca araçlar ilçe dışına göreve gitmesi durumunda diğer istasyonlardan da akaryakıt alımına izin verilir olması

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 01.01.2020 tarihi itibariyle peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır. Motorin Diğer (Euro dizel) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt ihtiyacının İdarenin talepleri doğrultusunda peyderpey karşılanması. İdareye bağlı taşıtların görev günleri, göreve gidiş sayıları, gidiş geliş mesafelerine göre belirlenen günlük ve haftalık tüketim limitlerine göre tespit edilecek akaryakıt ihtiyacının taşıt şoförü tarafından gece veya gündüz istenilen gün ve saatte Yüklenicinin Otomatik Taşıt Tanıma sistemi ile çalışan akaryakıt istasyonlarından yine Yüklenici tarafından araçlarımızın yakıt depolarına taktırılacak olan OTOBİL araç tanıma sistemi ile bir seferde en fazla araç yakıt deposu kapasitesi kadar yakıt ikmalinin yapılması,Taşıt tanıma cihazları ile ilgili gerekli bilgilere Teknik Şartnamede yer verilmiştir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YILDIZ MAHALLESİ MURAT HÜDAVERDİGAH CAD. NO 92 /1

b) Tarihi ve saati

:

06.11.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber 606 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter