29 Mart 2020 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ
Resmi İlanlar # 31 Ocak 2020 Cuma 08:36

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/45118

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Durak Mahallesi İstasyon Caddesi 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884201017 - 2884201019

c) Elektronik Posta Adresi

:

luleburgazofm@ogm.hs01.kep.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

22.000 lt motorin, 300 lt kurşunsuz benzin,72 adet 16 kg’lık teneke kutuda madeni yağ ve 36 adet 5 lt’lik bidonda adblue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İhale konusu akaryakıt alımları, yükleniciye ait veya yüklenicinin bağlı olduğu Akaryakıt Dağıtım Şirketi veya ana bayiye bağlı bayii veya bayiilerin istasyonlarından İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Toplu akaryakıt alımları Lüleburgaz ve Demirköy şefliklerindeki akaryakıt tanklarına idarenin belirleyeceği miktarlarda teslim edilecektir. Madeni yağlar, Durak Mh. İstasyon Cd. adresindeki Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu akaryakıt alımları, yükleniciye ait veya yüklenicinin bağlı olduğu Akaryakıt Dağıtım Şirketi veya ana bayiye bağlı bayii veya bayiilerin istasyonlarından İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Toplu akaryakıt alımları Lüleburgaz ve Demirköy şefliklerindeki akaryakıt tanklarına idarenin belirleyeceği miktarlarda teslim edilecektir. Madeni yağlar ise Durak Mh.İstasyon Cd. adresindeki Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü Durak Mah. 39750 LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

11.02.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu "  ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre EPDK tarafından düzenlenmiş olan geçerli “Dağıtıcı Lisansı” nın aslı veya noter tasdikli sureti.
2- İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre EPDK tarafından düzenlenmiş olan geçerli “Bayii Lisansı” nın aslı veya noter tasdikli sureti ile bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu arasında yapmış olduğu ihale sözleşme süresince geçerli olan Bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü Durak Mah. 39750 LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ (Ramadan KORKMAZ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Araçların değişik il ve ilçelerde, değişik mahallelerde bulunması ve görev yapması nedeniyle; Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi" ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. Yüklenicinin ya da Yüklenicinin bağlı olduğu Akaryakıt Dağıtım Şirketi veya Ana Bayii’e bağlı bayii veya bayilerin Fidanlık Müdürlüğümüzün araçlarının yararlanabilmesi için Kırklareli/Lüleburgaz İlçesinde Taşıt Tanıma Sistemine sahip en az bir akaryakıt istasyonu olmalıdır.

 

Bu haber 426 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter