29 Mart 2020 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar # 10 Şubat 2020 Pazartesi 07:44

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine tarafından toplanan 1500 ton dökme karışık ambalaj atığının (Kâğıt/Karton, Plastik, Metal, Cam vb.) 1 yıl süresince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dâhilinde satışı işidir.

 

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgâh olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3 İstenilen teminatları yatırmak

2.4 Gerçek kişi olması halinde;

2.4.1 Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

2.4.2 İmza Beyannamesi,

2.4.3 Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi

2.4.4 İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği,

2.4.5 İkametgâh belgesi,

2.4.6 Nüfus cüzdanı örneği,

2.4.7 İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

2.4.8 Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi (aslı ya da noter onaylı)

2.5 Tüzel Kişi olması halinde;

2.5.1 Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu

2.5.2 İmza Sirküleri

2.5.3 Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi

2.5.4 İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği

2.5.5 İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

2.5.6 İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

2.5.7 İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz

2.5.8 Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi (aslı ya da noter onaylı)

2.6 İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil gazetesi nizamnamesinin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde: Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “ aslının aynıdır “ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlilik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

2.6.1 Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır “ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

2.7 Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.8 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.9 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (noter tasdikli)

(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca bütün ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.10 Sabıka Belgesi;

2.10.1 Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin

2.10.2 Tüzel kişilik olması halinde, şirketin hâkim ortağının, şirket müdürü varsa vekiline ve %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.

2.11. İmza sirküleri verilmesi,

2.11.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.11.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.11.3 İstekliler adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

 

            3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1 Türk Lirası parası

3.1.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.1.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.2 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

 

 

İŞİN ADI

TAHMİNİ BEDEL

         YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

MALZEME MİKTARI

İHALE YERİ

İHALE GÜN VE

       SAATİ

SON MÜRACAAT TARİHİ

               VE SAATİ

 

DÖKME KARIŞIK AMBALAJ ATIĞININ SATIŞI İŞİ

 

280.500,00 TL          (KDV Hariç)

 

8.415,00 TL

 

 

 

1500 Ton

(Dökme Karışık Ambalaj)

 

Encümen Salonu

 

 

 

 

25.02.2020  -   14.10

 

 

25.02.2020  - 12.00

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber 465 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter