23 Haziran 2018 Cumartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 21°C
Parçalı Bulutlu
YAZAR DETAYI
Bahri BERBEROĞULLARI
ERTUĞRUL KÖYÜ TARİHİ İLKOKUL BİNASI 100 YIL SONRA KÖY MÜZESİ
Yazı Tarihi: 15 Ağustos 2015 Cumartesi 11:04

 Dünden Devam... ‹flte bu dönemde, Ertu€rul Köyü P›narhisar’a ba€l› köydü. P›narhisar K›rkkilise Sanca€›na, K›rkkilise Sanca€› da Edirne Vilayeti'ne ba€l› idi. O dönemde Ertu€rul Köyü ‹mam›, aslen Saray Kasabas›  Bahçea€›l Köyü'nden ‹brahim Efendi ad›nda Okula ve Okumaya önem veren din adam› idi.
 ‹mam ‹brahim Efendi, duyarl› kiflili€i nedeniyle, P›narhisar’da  Okul inflaat›na karfl› kalpazanlar›n tavr›n› Köylülerle görüflüp de€erlendirip, tart›fl›yor, onlar›n tepkilerini ö€renmek istiyordu. Köylüler, kalpazanlar› k›n›yor, haks›z görüyor, “Kaymakam yar›n oradan gidecek, Okul P›narhisar ve P›narhisarl›lara kalacakt›, dolay›s›yla hizmet eden kösteklenmemeli, desteklenmeliydi .  ‹mam ‹brahim Efendi, ifli biliyor du sohbetin koyulaflt›€› s›rada sözü fazla uzatmadan, s›ca€› s›ca€›na, Köylerinde  bir Okul yap›lmaya kalk›lsa  köylülerin bunu nas›l karfl›layacaklar›n›, yard›m edip etmeyeceklerini  sordu€unda, ald›€› cevap onu çok duyguland›rd›.  Orac›kta karar verildi, Köye Okul yap›lmas› için ‹mam ‹brahim Efendi, Muhtar, Köyün hat›rl› kiflilerinden bir heyet ertesi gün do€ru P›narhisar’da  Kaymakam›n kap›s›n› çalacaklar, isteklerini ve okul için her türlü destek vermeye haz›r olduklar›n› söyleyeceklerdi. 
 Arap Kaymakam Sadullah Kolo€lu, ziyaretine gelenlerin niyetlerinden, isteklerinden ve de desteklerinden çok mutlu oldu. Hemen harekete geçece€ini söyledi€inde bu kez, ziyaretçiler de çok mutlu idi. Durumu Köyde anlatt›klar›nda, Köyde büyük bir sevinç ortam› yarat›lm›flt›.
Aradan fazla zaman geçmemifl, bir gün Köylüler karfl›lar›nda Edirne Valisi, Hac› Adil Bey, P›narhisar Kaymakam› Sadullah Kolo€lu  gibi ‹ttihat Terakki’nin  seçkin iki idarecisini gördüklerinde Köy ‹mam› ‹brahim Efendi baflta  olmak üzere sevinçlerine diyecek yoktu. Gelenler, köye okul yap›laca€›n› müjdeledikten sonra, Okulun yeri di€er detaylar›n› görüflüp her  iki tarafta mutlu ve umutla ayr›ld›.
Köylüler okulun inflaat› için ellerinde avuçlar›nda ne varsa verdiler, inflaatta ‹mam  ‹brahim Efendi olmak  üzere bizzat çal›flt›lar. Kum, tu€la tafl›d›lar, harç kard›lar, kad›nlar bir taraftan onlara yard›m etti, di€er taraftan ustalara, iflçilere yemek yap›p, beslediler. 
  Okul inflaat› k›sa zamanda tamamlanarak e€itime haz›r duruma getirilmiflti. Edirne Valisi Hac›  Adil Bey, Arap Kaymakam Sadullah Kolo€lu, Demirköy Kaymakam› Hamdi Bey, Lüleburgaz Maarif Memuru M.fieref Aykut Bey, baflta ‹ttihat Terakki’nin Trakya’da önde gelenleri  kalabal›k protokol  yan›nda   çevre Kasaba ve Köylerden gelenler Ertu€rul Köylülerinin sevinçlerini  paylafl›yorlard›.
   Törendekiler,  ‹mam ‹brahim Efendi’nin çok arzu edip göremedi€i bu mutlu günde, onu dualarla anarak, yad etti. Kesilen kurban, edilen dualar, konuflmalarla Okul e€itime aç›lm›fl oldu€unda P›narhisar’ da,  Okulu olan ilk köydü ayn› zamanda.
   Okulun aç›ld›€› y›llarda ‹lkokul üç y›ll›k idi. Köy çocuklar› art›k Camiye bitiflik mescitde, yerde oturup tabureler üzerine defter kitaplar›n› koyarak e€itim yerine, sa€l›kl›, camlar›ndan  ›fl›k giren ayd›nl›k, s›ra lar›nda oturarak e€itim gördü€ü Okuluna kavuflmufltu. Müdürü, ö€retmeni vard›.
Okul bu görüntüsü ve e€itimiyle Köyde okumay›, okula ilgiyi artt›rm›flt›. 1932 y›l›nda bu Okula bafllay›p, 1935'de mezun olan bir ö€rencisi vard› bu okulun. Kendi Köylerinden, arkadafllar› Halit Edip Akçay, Salih Uluda€, Mustafa Koyuncu, Ahmet Ergin’le P›narhisar’da Kolo€lu ‹lkokulu’nda  bir y›l yat›l› okuyup, 1938 Yaz’›n da imtihanlara girip, Edirne Karaa€aç Köy Ö€retmen Okulu’nda Beflinci s›n›f› okudu€u, ard›ndan gelen kendi elleriyle duvarlar›n› ördükleri, çat›s›na kiremit döfledikleri Kepirtepe Köy Enstitüsü y›llar›...
   1944'de Kepirtepe Köy Enstitüsü’nden mezuniyet ve 31 Ekim 1944'de Ertu€rul Köyü Ö€retmenli€ine  yol arkadafl› rahmetli Halit Akçay ile kendi Köylerine tayinle  bafllayan yeni bir mücadele  süreci.
   Kepirtepe Köy Enstitüsünde, ö€retmenlerinden duydu€u; “‹lkö€retim davas›, insan olmak, Ulus ol mak davas›d›r..” iflte flimdi, s›ra sende göster kendini diyordu kendi kendine. 
   20 y›l aral›ks›z do€up-büyüdü€ü Köyüne Ö€retmen, Okul Müdürü, Köy Katibi olarak hizmet etti. Okulu bir gün bile kapatmad›. Ders Bitti, o bitirmedi fazladan çal›flt›, Yaz tatiliydi o tatil yapmad› hiçbir ücret talep etmeden s›navlar› kazans›nlar diye onlara ders gösterdi. S›navlara soktu, kazand›rd›. Fazla ö€renci kazand›rd›€›ndan taltif edilmeyi beklemiyordu, ama soruflturmaya u€rad›. Onu y›ld›ramad›lar, y›lmad›.
   Ertu€rul Köyü Ö€retmenleri baflta olmak üzere okumufllar› ile Profesöründen, doktoruna, avukat›ndan-Polisine, esnaf›na kadar 75'den çok baflta k›z olmak üzere,  onlar› ellerinden tutup imtihanlara götürürken, Kasaba a€alar›:
   “- A be Hoca bu yalamalar› ne diye imtihana götürürsün, bunlar okursa köyde kim ekecek, s›€›rtmaç l›k, çobanl›k edecek, b›rak bunlar›?.” diye hocay› cayd›rmaya çal›fl›rken,
O :  “Koyuna, oduna, harmana koflar, Güneflin alt›nda yo€rulup, piflen, her fleyden habersiz sessizce yaflayan Köy çocuklar›n›n demirden bir el oldu€unu” fliirlefltirdi€i Köy Çocuklar›n›n da bu vatan evlad› olup,  kan›tlarcas›na, inad›na onlar›n okuyup hayata at›lmalar› için mücadele verdi. Yetifltirdi€i  ö€rencileri de, temelinde ondan ald›klar›yla gittikleri okullarda, esnaf ve sanatkarl›€› tercih edenler ifllerinde  baflar›l› olup, her biri hayata at›l›p baflar›lar›n› duydukça mutlu oldu.
Köyüne 20 y›l hizmet etmesinden sonra, kendini mesle€inin bir üstü olan ‹lkö€retim Müfettiflli€ine girdi€i s›navlarda kendini kan›tlad›. 22 Y›l ‹lkö€retim Müfettiflli€inden sonra emekli oldu.
   Sizlere 100 y›l önce çok büyük emek ve umutlarla aç›lm›fl bir Köy Okulu ile onunla özdeflleflmifl, 90 y›la ulaflm›fl bir e€itim gönüllüsü,  say›n fiükrü Akdeniz Hocam›z› anlatmaya çal›flt›m.
   Zaman zaman gelip, ziyaret etti€im bu tarihi Okulun durumunu gazetede yazar dururdum. Bugün ben de, araflt›rmac› olarak hem Okulun onar›m›ndan dolay› hem de y›llard›r emek vererek köyünden ve yöreden toplad›klar› tarihi objelerle gerçeklefltirip kurdu€u:  Köy Müzesi’nin art›k bir mekanda devam edece€ini umdu€umuz Fatma Efe K›z kardeflime de 'gözün ayd›n, dile€in oldu'  diyorum. 
   Bu tarihi Okula bu müze çok yak›flacak. Çevrede ve yurtta ses getirecek.

Bu müzenin içinde bir köflede, Okulun k›sa tarihçesi, Okulun yap›lmas›nda öncelik eden flehit ‹mam ‹brahim Efendi, Köyün tarihi Fatma Ninesi, Köye hizmetleri ve bu tarihi Okulun bugüne gelmesinde eme€i geçen Say›n fiükrü Akdeniz Ö€retmenimiz için de bir köfle ayr›lmas› kadirflinasl›€›n ötesinde vefa duygusu oldu€unu hat›rlatarak, Okulun kazand›r›lmas›nda eme€i geçenlere, baflta K›rklareli’nin Bayan Valisi olmak üzere  Bulgar dostlar›m›za flükranlar›m› sunuyor, hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorken sözlerimi, say›n Ö€retmenimiz fiükrü Akdeniz’in s›k s›k tekrar etti€i, Büyük Selçuklu Hükümdar›  ‹zzettin Keykavus’un bir dörtlü€ü ile bitirmek istiyorum:                                                             Bu dünyaya geldik de göçtük Gönül derdi ektik, matemler biçtik.     
Bundan sonra nöbet sizindir Biz s›ram›z› savd›k da geçtik.
Haydi bakal›m Ertu€rul Köyü- Köylüleri bu e€itim yuvas› olan tarihi Okul, sizin özünüzü, kültürünüzü yans›tan bu Müze bundan sonra sizlere emanet..  Gösterin kendinizi, var m›s›n›z, Yok musunuz?

Bu yazı 2208 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» SOKOLLU MEHMET PAŞAZADE KASIM PAŞA’NIN BAŞI SOKOLLU MEHMET PAŞA TÜRBESİ’NDE NAAŞI LÜLEBURGAZ ZİNDAN BABA TÜRBESİ’NDE ÖYLE Mİ?
» SOKOLLU MEHMET PAŞA OĞLU KASIM PAŞA’NIN MEZARI NEREDE?
» ZİNDAN BABA
» EĞİTİMLE SİMGE OLMUŞ  ŞEHİR LÜLEBURGAZ !
» 30 AĞUSTOS 1922 SON TAARRUZ
» ‘DRUSİPARA’DAN BÜYÜKKARIŞTIRAN’A’ KİTABI ÜZERİNE
» TARİHİ MEKTEPLER
» ERTUĞRUL KÖYÜ TARİHİ İLKOKUL BİNASI 100 YIL SONRA KÖY MÜZESİ
» ERTUĞRUL KÖYÜ TARİHİ İLKOKUL BİNASI 100 YIL SONRA KÖY MÜZESİ
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter
xx